Przedmiot działaniaPrzedmiot działania:


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego sprawuje nadzór nad:
- działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych;
- postępowaniami administracyjnymi;
- postępowaniami egzekucyjnymi;
- postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych;
- prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej;
- obsługą prawną Inspektoratu;
- kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie.


Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu:
- do obiektu budowlanego,
- na teren: budowy, zakładu pracy, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza polegająca na obrocie wyrobami budowlanymi.

Organy nadzoru budowlanego przy wykonywaniu zadań mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, a także dostawcy wyrobów budowlanych informacji i udostępnienia dokumentów związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytku, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego, jak również dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu i stosowania w budownictwie.
Protokolarne ustalenia w toku tych czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego.
Rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 1999 r., Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określił wykroczenia za które pracownicy organów nadzoru budowlanego upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, kredytowego lub zaocznego. Kwoty pieniężne uzyskane z grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych są wpłacane na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Górna granica nakładanego mandatu za nie przestrzeganie przepisów prawa budowlanego wynosi 500,00zł.


Dane organizacyjne:
Zadania nadzoru budowlanego wykonują, następujące organy:
- powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
- wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.


Organy te mają za zadanie nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów ustawy Prawa Budowlanego.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zwoleniu działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane / tekst jednolity Dz U 207 poz.2016 z 2003r./.
Jest urzędem powiatowym wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej.
Obszarem swojej działalności obejmuje gminę i miasto Zwoleń, gminę Kazanów, gminę Tczów, gminę Policznę, gminę Przyłęk.


Załatwianie spraw, skarg i wniosków;
Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego winny być rozpatrzone nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane-nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Wszystkie sprawy załatwiane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa budowlanego i kodeksu postępowania administracyjnego.

Informacja wytworzona przez:
Anna Ratuszyńska , w dniu:  06‑12‑2006 16:07:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Ratuszyńska , w dniu:  06‑12‑2006 16:07:14
Data ostatniej aktualizacji:
06‑12‑2006 16:07:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie