Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego - uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie (art.55 ustawy Prawo budowlane)


Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (wzór nr W1)

Załączniki:
 1. oryginał dziennika budowy
 2. oświadczenie kierownika budowy:
  a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami. (wzór nr W2)
  b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (wzór nr W2)
 3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. (wzór nr W3)
 4. protokoły badań i sprawdzeń
 5. dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą uprawnienia zawodowe.
 6. potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy (wzór nr W4)
 7. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu kierownika budowy zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt. 1
 8. w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli taki został ustanowiony.
 9. oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 (państwowa inspekcja pracy, państwowa straż pożarna, państwowa inspekcja sanitarna) - wzór nr W5
Podstawa prawna: art. 55 i 57 Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U z 2013 r., poz.1409 ze zm. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2015, poz. 443)
Dodatkowe informacje: 1. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy
uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowani, jeżeli:
1) na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczany do kategorii:
a) V, IX-XVI
b) XVII - z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi
pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk
włącznie,
c) XVIII - z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie tabory kolejowego,
d) XX,
e) XXII - z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów,
f) XXIV - z wyjątkiem stawów rybnych,
g) XXVII - z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych,
h) XXVIII-XXX - o których mowa w załączniku do ustawy:
2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4"
3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.
2. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Opłaty: z m2 powierzchni użytkowej obiektu zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (DZ.U 2012r, poz. 1282) ust. 10 w związku z ust. 9 pkt.1
Wyjątki: - w sprawach budownictwa mieszkaniowego
- wydawane wskutek podań wnoszonych w sprawie budowy lub przebudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
- budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne
Termin załatwienia sprawy: 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkownie.
Gdzie załatwić: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zwoleniu ul. Perzyny 86, I piętro w godz. od 7:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku
Tryb odwoławczy: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
11KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jan Galewski , w dniu:  27‑07‑2009 12:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Ratuszyńska
email: a.ratuszynska@zwolenpowiat.pl
, w dniu:  27‑07‑2009 12:54:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑07‑2015 14:32:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie