Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (art. 54 ustawy Prawo budowlane)


Wymagane dokumenty: Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (wzór nr W1)

Załączniki:
 1. oryginał dziennika budowy
 2. oświadczenie kierownika budowy:
  a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami. (wzór nr W2)
  b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (wzór nr W2)
 3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania (wzór nr W3).
 4. protokoły badań i sprawdzeń
 5. dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą uprawnienia zawodowe
 6. potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy (wzór nr W4)
 7. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu kierownika budowy zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt. 1
 8. w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli taki został ustanowiony.
Podstawa prawna: art. 55 i 57 Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U z 2013 r., poz.1409 ze zm. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2015, poz. 443)
Dodatkowe informacje: Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Opłaty: brak opłaty skarbowej w przypadku złożonego zawiadomienia
Termin załatwienia sprawy: Jeżeli organ w terminie czternastu dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (art. 54 prawa budowlanego).
Gdzie załatwić: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zwoleniu ul. Perzyny 86, I piętro w godz. od 7:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku
Tryb odwoławczy: tylko od wydanej decyzji do WINB w Warszawie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
11KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jan Galewski , w dniu:  27‑07‑2009 13:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Ratuszyńska
email: a.ratuszynska@zwolenpowiat.pl
, w dniu:  27‑07‑2009 13:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑07‑2015 14:11:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie