Program ochrony środowiska dla powiatu zwoleńskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019


Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. w Dz.U. z 2013 roku poz. 1232 z późn.zm.) nakłada w art. 17 ust. 1 na organ wykonawczy powiatu obowiązek opracowania powiatowego programu ochrony środowiska. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, program ochrony środowiska jest ostatecznie przyjmowany w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu odpowiedniego szczebla.

Program ochrony środowiska dla powiatu zwoleńskiego jest instrumentem pozwalającym na efektywne zarządzanie ochroną środowiska, zapewniającym niezbędną koordynację działań podejmowanych w tym zakresie na powiatowym szczeblu administracji samorządowej. Celem programu jest realizacja polityki ekologicznej państwa, uchwalanej co cztery lata przez Sejm. Z tego też powodu niniejszy program zawiera te same elementy, co polityka ekologiczna, odnoszące się do odpowiedniego szczebla administracji, a wdrażanie jego zapisów jest zapewnieniem realizacji zasady nakazującej zapewnienie przez państwo ochrony środowiska i uznającej zrównoważony rozwój za jedną z podstawowych zasad ustrojowych.

Program ochrony środowiska dla powiatu zwoleńskiego nie będzie stanowił aktu prawa miejscowego. Oznacza to, że jego treść z założenia ma znaczenie kierunkowe, niekonkretyzujące uprawnień lub obowiązków podmiotów zewnętrznych, jednakże określając m.in. zadania z zakresu gospodarki wodnej, odpadowej i leśnictwa, wyznacza on ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Niniejszym Zarząd Powiatu Zwoleńskiego, zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. w Dz.U. z 2013 roku poz. 1232 z późn.zm.), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz.U. z 2013 roku poz. 1235), zawiadamia o sporządzeniu projektu "Programu ochrony środowiska dla powiatu zwoleńskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019". Przedmiotowe zawiadomienie jest jednym z elementów obowiązkowego zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska dla powiatu zwoleńskiego. Dzięki zaangażowaniu możliwie największej liczby osób reprezentujących spektrum interesów publicznych i prywatnych, organ uzyska istotne informacje przydatne przy sporządzaniu projektu niniejszego dokumentu.

Ponadto, zwracam się z uprzejmą prośbą o aktywne włączenie się w te prace oraz udostępnienie do wiadomości publicznej Zawiadomienia Zarządu Powiatu Zwoleńskiego o sporządzeniu projektu "Programu ochrony środowiska dla powiatu zwoleńskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019" w zwyczajowo przyjęty sposób. Zawiadomienie wraz z załącznikami, zostało dołączone do niniejszego pisma.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
556KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Starosta Zwoleński - Waldemar Urbański , w dniu:  27‑02‑2014 08:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Ratuszyńska
email: a.ratuszynska@zwolenpowiat.pl
, w dniu:  27‑02‑2014 08:03:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑02‑2014 08:04:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie