Ogłoszenie o naborze na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji i Mienia Powiatowego.


STAROSTWO POWIATOWE W ZWOLENIU
26-700 ZWOLEŃ, UL. WŁ. JAGIEŁŁY 4


Starosta Zwoleński poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Geodeta w Wydziale Geodezji i Mienia Powiatowego

Liczba etatów : 1,0

Główne obowiązki:

Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz zadań określonych w Rozporządzeniu MRRiB z dnia 28.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, a w szczególności:

 1. Obsługa i prowadzenie powiatowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków w systemach informatycznych EGB V dla części opisowej i EWMAPA dla części kartograficznej,
 2. Obsługa interesantów w zakresie:
 • wydawania wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • wydawania zaświadczeń o stanie prawnym nieruchomości, ujawnionym w ewidencji gruntów,
 • udostępniania danych z jednoczesną ochroną danych osobowych,
 • wydawania zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego.

3. Zawiadamianie o dokonanych zmianach w operacie ewidencji gruntów.
4. Prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości.

5. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz dotyczących bieżących zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe geodezyjne i kartograficzne, lub średnie geodezyjne i kartograficzne - staż pracy 3 lata
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe
 • biegła obsługa komputera w zakresie programów Word i Excel
 • nieposzlakowana opinia,

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy " o samorządzie powiatowym",
 • znajomość ustawy " o gospodarce nieruchomościami" oraz ustawy "prawo geodezyjne i kartograficzne" i rozporządzeń wykonawczych.
 • znajomość ustawy " Kodeks Postępowania Administracyjnego",
 • znajomość zasad prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
 • doświadczenie zawodowe w dziedzinie geodezji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność i odpowiedzialność

Proponowane wynagrodzenie:
 • wynagrodzenie zasadnicze 2000-2200 plus dodatek za wieloletnią pracę,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • cv,
 • list motywacyjny,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie /świadectwa pracy/,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i wzory oświadczeń do pobrania ze strony oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.


Umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia
na czas nie określony

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.Oferty należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na wolne stanowisko pracy Geodeta w Wydziale Geodezji i Mienia Powiatowego" do dnia 03 marca 2010 r. pod adresem:


Starostwo Powiatowe w Zwoleniu
ul. Wł. Jagiełły 4
26- 700 Zwoleń

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny- powinny być opatrzone klauzulą:
" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych/ Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458."


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu ( 048 ) 676 33 89 w. 18

Plik doc Kwestionariusz osobowy
19‑02‑2010 11:23:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Oświadczenie
19‑02‑2010 11:22:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marta Dróżdż , w dniu:  19‑02‑2010 10:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Puk , w dniu:  19‑02‑2010 10:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑03‑2010 09:23:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie