Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego.


STAROSTWO POWIATOWE W ZWOLENIU
26-700 ZWOLEŃ, UL. WŁ. JAGIEŁŁY 4

Starosta Zwoleński poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Radca prawny ; 1/2 etatu


Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe prawnicze,
 • uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych) zgodnie z ustawą z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (T.j. Dz. U z 2002 r. Nr. 123 poz.1059 z późn. zm.)
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia,
Wymagania dodatkowe:
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wymienionych w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)
 • rzetelność i odpowiedzialność

Główne obowiązki:

 • opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Powiat,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty,
 • wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących działania Zarządu oraz p.s.j.o.,
 • wydawanie opinii w sprawach nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy z pracownikami starostwa powiatowego i kierownikami p.s.j.o.,
 • opiniowanie trybu załatwiania w starostwie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
 • ogólny nadzór nad stosowaniem prawa w urzędzie oraz udzielanie porad prawnych pracownikom

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) cv,
b) list motywacyjny,
c) kopia dowodu osobistego,
d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f) kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie /świadectwa pracy/,
g) oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
h) oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo skarbowe
i) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie /do pobrania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zwoleniu/,
j) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
k) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
l) kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferty należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na wolne stanowisko pracy - Radca Prawny" do dnia 09 grudnia 2010r. pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu
ul. Wł. Jagiełły 4
26- 700 Zwoleń

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny- powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych/ Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458."


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (048) 676 33 89 w.18

Plik doc Oświadczenia
26‑11‑2010 11:21:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Kwestionariusz osobowy
26‑11‑2010 11:19:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jerzy Koziński - Starosta Zwoleński , w dniu:  26‑11‑2010 10:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Ratuszyńska
email: a.ratuszynska@zwolenpowiat.pl
, w dniu:  26‑11‑2010 10:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑11‑2010 11:23:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie