Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk w Wieloosbowym Stanowisku Pracy ds. Informatyki.


STAROSTWO POWIATOWE W ZWOLENIU
26-700 ZWOLEŃ, UL. WŁ.JAGIEŁŁY 4

Starosta Zwoleński
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Informatyki

Liczba etatów : 1,0

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe techniczne- kierunek informatyka,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. biegła znajomość systemów operacyjnych Windows XP, Vista, Seven,
  • instalacja i konfiguracja,
  • podłączanie komputera użytkownika do domeny,
 2. biegła znajomość serwerowych systemów operacyjnych Windows 2003 Server Std., Windows Server 2003 SB, Windows Server 2008 w zakresie:
  • instalacja, konfiguracja ról serwera ze szczególnym uwzględnieniem Active Directory,
  • konfiguracja zasad zabezpieczeń,
  • konfiguracja kont komputerów i użytkowników,
  • zarządzanie serwerem,
 3. znajomość środowiska linuxowego,
 4. znajomość/umiejętność konfiguracji i obsługi routerów, przełączników, firewalli, systemów IDS/IPS,
 5. znajomość protokołów sieci LAN,
 6. znajomość protokołów IPSec i zagadnień VPN,
 7. podstawowa znajomość konfiguracji przełączników i routerów CISCO,
 8. znajomość zagadnień z zakresu administracji bazami danych Firebird, Postgresql , MS SQL Server 2005, 2008,
 9. znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa sieci i komputerów,
 10. znajomość architektury sprzętowej komputerów klasy PC,
 11. umiejętność tworzenia dokumentacji technicznych,
 12. znajomość obsługi pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Access), OpenOffice,
 13. znajomość aktów prawnych związanych z informatyzacją w administracji:
  • ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • ustawy o podpisie elektronicznym,
  • ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,
  • ustawy o ochronie danych osobowych,
  • ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 14. doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z informatyką.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. administrowanie urządzeniami, programami oraz użytkownikami sieci komputerowej,
 2. prowadzenie obsługi informatycznej Starostwa,
 3. udzielanie lub organizowanie wsparcia technicznego pracownikom urzędu,
 4. nadzór nad aktualizacjami oprogramowania użytkowanego w wydziałach Starostwa,
 5. techniczna obsługa elektronicznego obiegu dokumentów FINN,
 6. współpraca przy aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej,
 7. współpraca techniczna przy aktualizacjach oprogramowania i zawartości portalu,
 8. użytkowanie oprogramowania i sprzętu, konserwacja sprzętu komputerowego, udzielanie fachowej pomocy i doradztwa w tym zakresie na rzecz wydziałów Starostwa,
 9. zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym oraz kontrola przestrzegania "Polityki bezpieczeństwa",
 10. kontrolowanie, modyfikacja oraz aktualizacja zabezpieczeń informatycznych:
  • zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego na poziomie styku lokalnych sieci komputerowych z Internetem oraz na poziomie serwerów i komputerów użytkowników,
  • monitorowanie i odpowiednia reakcja na zdarzenia systemowe i zabezpieczenie na poziomie serwerowych systemów operacyjnych i systemów operacyjnych komputerów użytkowników,
  • monitorowanie i reakcja na alerty systemu antywirusowego,
 11. obsługa działających w urzędzie systemów backupu i archiwizacji ze szczególnym uwzględnieniem baz danych,
 12. przestrzeganie ustawy o prawie autorskim, w tym kontrola legalności oprogramowania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) cv,
b) list motywacyjny,
c) kopia dowodu osobistego,
d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f) kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie /świadectwa pracy/,
g) oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
h) oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo skarbowe
i) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie /do pobrania ze strony lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zwoleniu/,
j) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
k) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Umowa o pracę na czas określony, z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferty należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na wolne stanowisko pracy Informatyk w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu" do dnia 17 października 2011 r. pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu
ul. Wł. Jagiełły 4
26- 700 Zwoleń

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny - powinny być opatrzone klauzulą:
" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych/ Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458."

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (048) 676 33 89 w. 18 .

Informacja wytworzona przez:
Starosta Zwoleński - Waldemar Urbański , w dniu:  06‑10‑2011 16:22:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Ratuszyńska , w dniu:  06‑10‑2011 16:22:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑10‑2011 16:43:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie