Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.


STAROSTWO POWIATOWE W ZWOLENIU
26-700 ZWOLEŃ, UL. WŁ. JAGIEŁŁY 4

Starosta Zwoleński
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Liczba etatów : 1,0

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe - kierunek : ochrona środowiska
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj Dz. U z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
 2. Znajomość przepisów ustaw:
  • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. w Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. w Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. w Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. w Dz. U. z 2009 r. Nr 161 poz. 1220 z późn. zm.).
  • ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r., o rybactwie śródlądowym (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).
  • znajomość ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz U z 1998 r. Nr 91 poz. 578 za późn. zm.)
 3. Mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej - praca na stanowiskach związanych z tematyką ochrony środowiska, leśnictwa.
 4. Prawo jazdy kat. B
 5. Zaangażowanie, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.
 6. Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych(edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny), poczty elektronicznej oraz korzystania z zasobów sieci i internetu.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód,
 2. ustanawianie linii brzegowej,
 3. wyznaczanie miejsc wydobywania żwiru, piasku i innych materiałów w granicach zwykłego korzystania z wód,
 4. wydawanie decyzji o wykonaniu przez państwowe jednostki organizacyjne koniecznych robót i urządzeń w celu polepszenia stosunków wodnych na gruncie,
 5. ochrona przed powodzią, w tym, w czasie akcji przeciw powodziowej współdziałanie z właściwym zespołem ds. reagowania kryzysowego,
 6. nadzór nad spółkami wodnymi utworzonymi do wykonywania działalności wymagającej pozwolenia wodno-prawnego,
 7. wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi, rybackimi urządzeniami połowowymi wody płynącej,
 8. rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb,
 9. nadzór nad urządzeniami melioracji szczegółowej konserwowanej bezpośrednio przez indywidualnych rolników,
 10. wydawanie decyzji na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej wykonywanej przez rolników indywidualnych,
 11. wydawanie decyzji o likwidacji spółki wodnej,
 12. wydawanie decyzji o ustalaniu wysokości świadczeń na rzecz spółki dla osób fizycznych nie będących członkami spółki,
 13. współpraca z organami samorządowymi i jednostkami bezpośrednio nadzorującymi urządzenia melioracji szczegółowej,
 14. wydawanie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskiwanego drewna,
 15. nadzorowanie wykonania zatwierdzonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 16. nakazywanie właścicielom lasów wykonania prac, jeżeli nie wykonują oni w określonym czasie zadań zawartych w planach urządzenia lasu,
 17. dokonywanie ocen udatności upraw leśnych,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv,
 • list motywacyjny,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie /świadectwa pracy, zaświadczenia/,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie /do pobrania ze strony lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zwoleniu/,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Umowa o pracę na czas określony, z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferty należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na wolne stanowisko pracy podinspektor w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu" do dnia
8 listopada 2011 r. do godz. 15.30 pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu
ul. Wł. Jagiełły 4
26- 700 Zwoleń

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny- powinny być opatrzone klauzulą:

" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych/ Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458."

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu ( 048 ) 676 33 89 w. 18

Informacja wytworzona przez:
Starosta Zwoleński - Waldemar Urbański , w dniu:  27‑10‑2011 11:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Puk , w dniu:  27‑10‑2011 11:40:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑10‑2011 11:53:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie