Zadania


DO ZADAŃ CENTRUM NALEŻY:

  1. rozpoznawanie, analizowanie i ewidencja zagrożeń występujących na obszarze powiatu związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub działaniem sił natury;
  2. ustalanie procedur reagowania kryzysowego oraz tworzenie warunków zarządzania w sytuacjach kryzysowych;
  3. ocena rozmiarów powstałego zagrożenia i prognozowanie jego rozwoju;
  4. organizacja ratowania ludzi i zwierząt przed skutkami zagrożeń;
  5. proponowanie wykorzystania sprzętu oraz technik ratowniczych do rodzaju i miejsca zagrożenia;
  6. opracowanie przy współudziale innych komórek organizacyjnych Urzędu "Planu Reagowania Kryzysowego" powiatu, nadzorowanie i koordynowanie opracowywania gminnych planów reagowania kryzysowego oraz ich weryfikacja;
  7. prowadzenie ewidencji w zakresie wymaganych danych o członkach Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego i innych niezbędnych specjalistach oraz określenie sposobu ich powiadamiania;
  8. posiadanie aktualnej informacji o infrastrukturze drogowej, komunikacyjnej, energetycznej , komunalnej itp. na obszarze powiatu;
  9. stwarzanie warunków umożliwiających Staroście sprawne kierowanie akcjami w oparciu o pełną informację o zaistniałej sytuacji przy wykorzystaniu określonych procedur i oprogramowania wspomagającego podejmowanie decyzji w określonych sytuacjach kryzysowych;
  10. koordynowanie działań służb ratowniczych, komunalnych oraz innych uczestników biorących udział w akcji ratunkowej;
  11. zakładanie i aktualizacja baz danych o siłach i środkach biorących udział w działaniach ratowniczych;
  12. prowadzenie komputerowo wspieranej analizy i oceny sytuacji zagrożeń lub sytuacji kryzysowej na podkładzie mapy cyfrowej miasta i powiatu;
  13. zbieranie meldunków o wynikach prowadzonych działań ratowniczych;
  14. szacowanie i prowadzenie ewidencji wyrządzonych strat i szkód ludzkich oraz materialnych, spowodowanych zaistniałymi zdarzeniami lub kryzysem;
  15. formułowanie i stawianie zadań w zakresie ochrony i obrony przed zagrożeniami instytucjom i podmiotom gospodarczym powiatu oraz prowadzenie kontroli ich realizacji;
  16. organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego;
  17. opracowanie zasad współdziałania z jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się realizacją zadań wynikających z ustaleń Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego;
  18. tworzenie i przygotowanie do działania powszechnego systemu wykrywania i alarmowania oraz współdziałanie w organizacji monitoringu i prowadzeniu analizy zagrożeń;
  19. przygotowanie do działania oraz nadzór nad funkcjonowaniem Służby Dyżurnej Starosty (Stanowiska Kierowania Starosty);
  20. obsługa kancelaryjno-organizacyjna Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego;
  21. organizacja i nadzór nad realizacją zadań w zakresie łączności zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu;
  22. współpraca ze służbą operacyjno-szkoleniową Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie realizacji zadań zarządzania kryzysowego;
  23. planowanie i organizowanie kontroli realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
  24. przygotowanie okresowych analiz i sprawozdań z zakresu zarządzania kryzysowego.
Informacja wytworzona przez:
Anna Ratuszyńska , w dniu:  06‑12‑2006 13:10:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Ratuszyńska , w dniu:  06‑12‑2006 13:10:12
Data ostatniej aktualizacji:
06‑12‑2006 13:10:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie