Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego


I. Podstawa prawna
Ustawa z dnia  11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, zwana dalej „ustawą”.

II. Definicje
Ponowne wykorzystywanie to wykorzystywanie przez  użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.
Informacja sektora publicznego to każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego.
Otwarte dane – to dane, które mogą być swobodnie używane, ponownie wykorzystywane i rozpowszechnianie przez każdego – ewentualnie z podaniem źródła i zasad rozpowszechniania.
Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została zamieszczona w BIP oraz nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej w BIP.

III. Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnosi się do Starostwa Powiatowego w Zwoleniu w przypadkach, gdy:

 1. informacja nie została udostępniona w BIP,
 2. została udostępniona w sposób inny niż  w BIP i nie zostały określone  warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Informacje sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania udostępniają komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Zwoleniu właściwe w zakresie rzeczowym sprawy, której informacja dotyczy.

IV. Forma i treść wniosku  
Wniosek  może być składany w postaci papierowej lub elektronicznej na adres:

 1. Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, ul. Wł. Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń;
 2. e-mail: sekretariat@zwolenpowiat.pl
 3. elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP:  /spzwolen/skrytka

Wniosek powinien spełniać warunki formalne określone w art.39 ustawy, tj. powinien zawierać:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego,
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formach wskazanych we wniosku,
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych  w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy.

Proponowany wzór wniosku w załączeniu.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

V. Rozpatrzenie wniosku
Wniosek rozpatruje się  nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego  złożenia. W uzasadnionych przypadkach, rozpatrzenie wniosku może zostać przedłużone, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
Starostwo Powiatowe w Zwoleniu po rozpatrzeniu wniosku:

 • przekazuje informację  sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania  bez określania warunków ponownego wykorzystania,
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego),
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie,
 • odmawia, w drodze decyzji administracyjnej wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od daty jej otrzymania złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Starostwo o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu Starostwo Powiatowe w Zwoleniu w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym  mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, odmówi wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

VI. Ograniczenia prawa do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego
Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego:

 1. wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 2. ze względu na prywatność osoby fizycznej;
 3. tajemnicę przedsiębiorcy;
 4. w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw;
 5. w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż Staroście Zwoleńskiemu.

VII. Opłaty
Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.
Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formach wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

VIII. Środki prawne w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 1. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym, że:
  • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Edyta Sulima , w dniu:  12‑03‑2012 09:07:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Ratuszyńska
email: a.ratuszynska@zwolenpowiat.pl
, w dniu:  12‑03‑2012 09:07:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑02‑2022 08:39:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie