Deklaracja zgodnosci


Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu zobowiązuje się zapewnić dostępność Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2006-12-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-06

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji są oświadczenia majątkowe, interpelacje i zapytania radnych, wnioski o udostępnienie informacji publicznych, petycje,
  • niektóre informacje opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości,
  • niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników opublikowane po wejściu w życie wyżej wskazanej ustawy nie są dostępne cyfrowo w całości.

Urząd dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność cyfrową publikowanych informacji poprzez szkolenia, zmiany techniczne w dokumentach, itp.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-04-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Mirosław Madejski, adres poczty elektronicznej mir.madejski@zwolenpowiat.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 677 96 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu zlokalizowane jest w dwóch budynkach:

1. Budynek zlokalizowany przy ul. Władysława Jagiełły 4 w Zwoleniu:

1) dwa wejścia do budynku:

a) od ulicy Władysława Jagiełły 4 (schody i podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach),

b) od strony parkingu za budynkiem (schody),

2) budynek nie posiada windy, toteż osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają dostęp tylko do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze,

3) przy wejściu głównym znajduje się pomieszczenie, w którym zapewniony jest alternatywny punkt obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, wyposażony w pętlę indukcyjną,

4) na parterze znajduje się łazienka dla osób ze szczególnymi potrzebami poruszających się na wózkach inwalidzkich,

5) szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,

6) dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych usytuowane są na parkingu przy ul. Władysława Jagiełły,

7) do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

8) w budynku na parterze i pierwszym piętrze zamontowane są tyflomapy, na korytarzach są wyznaczone ścieżki prowadzące, a pomieszczenia oznaczone tabliczkami z napisami w alfabecie Braille'a.

2. Budynek zlokalizowany przy ul. Dr. Perzyny 86 w Zwoleniu:

1) jedno wejście do budynku (schody),

2) budynek nie posiada windy ani podjazdu,

3) szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,

4) miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych - parking przed urzędem,

5) do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

6) w budynku nie ma pętli indukcyjnych,

7) w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja dodatkowa – język migowy

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (zwana dalej „osobą uprawnioną”) ma prawo do:

1. Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej

Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w Urzędzie. Osoba przybrana powinna mieć ukończone 16 lat. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie będzie mogła skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

2. Kontaktu z Urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się

Mając na uwadze potrzeby osób uprawnionych Starostwo Powiatowe w Zwoleniu udostępnia następujące środki wspierające komunikowanie się:

1) faks (48) 677 96 02,

2) telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej tel. (48) 677 96 00,

3) poczta elektroniczna: sekretariat@zwolenpowiat.pl.

3. Skorzystania z usług tłumacza języka migowego

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu zapewnia możliwość korzystania z usług tłumacza języka migowego. Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego, co najmniej na trzy dni robocze wcześniej.

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑04‑2024 14:26:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie