Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Geodety w Wydziale Geodezji i Mienia Powiatowego.


STAROSTWO POWIATOWE W ZWOLENIU
26-700 ZWOLEŃ, UL. WŁ. JAGIEŁŁY 4

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Geodety w Wydziale Geodezji i Mienia Powiatowego

Liczba etatów : 1,0

Główne obowiązki:
Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz zadań określonych w Rozporządzeniu MRRiB z dnia 28.03.2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków, a w szczególności:

 1. Prowadzenie i aktualizacja mapy ewidencyjnej i zasadniczej w systemie numerycznym.
 2. Obsługa numerycznych baz danych w zakresie:
  • udostępniania jednostkom wykonawstwa geodezyjnego,
  • wykonywania redakcji i reprodukcji map
 3. Opracowywanie zgłoszeń prac geodezyjno-kartograficznych w zakresie dokumentacji prawnej, pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz inwentaryzacji powykonawczych.
 4. Uzgodnienia z geodetami i jednostkami wykonawstwa geodezyjnego w zakresie wykonywanych przez nich prac geodezyjno-kartograficznych, zgłoszonych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zwoleniu.
 5. Stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji w zakresie specjalistycznych oprogramowań komputerowych do obsługi numerycznych baz danych.
 6. Wykonywanie prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, niewymienionych wyżej, wynikających z obowiązujących przepisów.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe geodezyjne i kartograficzne,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość ustawy " o samorządzie powiatowym", ustawy "prawo geodezyjne i kartograficzne" oraz rozporządzeń wykonawczych,

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w wykonawstwie geodezyjnym lub administracji geodezyjnej,
 • znajomość oprogramowania komputerowego: środowisko Windows, EwMapa.
 • umiejętność pracy w zespole, rzetelność i odpowiedzialność,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv,
 • list motywacyjny,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie /świadectwa pracy/,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie /do pobrania ze strony lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zwoleniu/,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnegoo braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferty należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na wolne stanowisko pracy Geodeta w Wydziale Geodezji i Mienia Powiatowego" do dnia 06 czerwca 2011 r. pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu
ul. Wł. Jagiełły 4
26- 700 Zwoleń

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny- powinny być opatrzone klauzulą:
" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych/ Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458."

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu ( 048 ) 676 33 89 w. 18

Plik doc Oświadczenia
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Kwestionariusz osobowy.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Starosta Zwoleński - Waldemar Urbański , w dniu:  19‑05‑2011 14:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Damian Puk , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
19‑05‑2011 14:54:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive