Zadania


DO ZADAŃ CENTRUM NALEŻY:

 1. rozpoznawanie, analizowanie i ewidencja zagrożeń występujących na obszarze powiatu związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub działaniem sił natury;
 2. ustalanie procedur reagowania kryzysowego oraz tworzenie warunków zarządzania w sytuacjach kryzysowych;
 3. ocena rozmiarów powstałego zagrożenia i prognozowanie jego rozwoju;
 4. organizacja ratowania ludzi i zwierząt przed skutkami zagrożeń;
 5. proponowanie wykorzystania sprzętu oraz technik ratowniczych do rodzaju i miejsca zagrożenia;
 6. opracowanie przy współudziale innych komórek organizacyjnych Urzędu "Planu Reagowania Kryzysowego" powiatu, nadzorowanie i koordynowanie opracowywania gminnych planów reagowania kryzysowego oraz ich weryfikacja;
 7. prowadzenie ewidencji w zakresie wymaganych danych o członkach Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego i innych niezbędnych specjalistach oraz określenie sposobu ich powiadamiania;
 8. posiadanie aktualnej informacji o infrastrukturze drogowej, komunikacyjnej, energetycznej , komunalnej itp. na obszarze powiatu;
 9. stwarzanie warunków umożliwiających Staroście sprawne kierowanie akcjami w oparciu o pełną informację o zaistniałej sytuacji przy wykorzystaniu określonych procedur i oprogramowania wspomagającego podejmowanie decyzji w określonych sytuacjach kryzysowych;
 10. koordynowanie działań służb ratowniczych, komunalnych oraz innych uczestników biorących udział w akcji ratunkowej;
 11. zakładanie i aktualizacja baz danych o siłach i środkach biorących udział w działaniach ratowniczych;
 12. prowadzenie komputerowo wspieranej analizy i oceny sytuacji zagrożeń lub sytuacji kryzysowej na podkładzie mapy cyfrowej miasta i powiatu;
 13. zbieranie meldunków o wynikach prowadzonych działań ratowniczych;
 14. szacowanie i prowadzenie ewidencji wyrządzonych strat i szkód ludzkich oraz materialnych, spowodowanych zaistniałymi zdarzeniami lub kryzysem;
 15. formułowanie i stawianie zadań w zakresie ochrony i obrony przed zagrożeniami instytucjom i podmiotom gospodarczym powiatu oraz prowadzenie kontroli ich realizacji;
 16. organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego;
 17. opracowanie zasad współdziałania z jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się realizacją zadań wynikających z ustaleń Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego;
 18. tworzenie i przygotowanie do działania powszechnego systemu wykrywania i alarmowania oraz współdziałanie w organizacji monitoringu i prowadzeniu analizy zagrożeń;
 19. przygotowanie do działania oraz nadzór nad funkcjonowaniem Służby Dyżurnej Starosty (Stanowiska Kierowania Starosty);
 20. obsługa kancelaryjno-organizacyjna Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego;
 21. organizacja i nadzór nad realizacją zadań w zakresie łączności zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu;
 22. współpraca ze służbą operacyjno-szkoleniową Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie realizacji zadań zarządzania kryzysowego;
 23. planowanie i organizowanie kontroli realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
 24. przygotowanie okresowych analiz i sprawozdań z zakresu zarządzania kryzysowego.
Informacja wytworzona przez:
Anna Ratuszyńska , w dniu:  06‑12‑2006 13:10:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Ratuszyńska , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
06‑12‑2006 13:10:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive